1
HAYASHI Keishi, WATANABE Tsuneo, TOYAMA Koji, KAMON Junji, MINAMI Masataka, UNI Miyuki, NASU Mariko: [fr] COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES TRICYCLIQUES ET INHIBITEURS DE JAK, [en] TRICYCLIC HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND JAK INHIBITORS. HAYASHI Keishi, WATANABE Tsuneo, TOYAMA Koji, KAMON Junji, MINAMI Masataka, UNI Miyuki, NASU Mariko, NISSAN CHEMICAL, SENMYO Kenji, February 21, 2013: WO/2013/024895 (16 worldwide citation)

[en] Novel tricyclic pyrimidine compounds and tricyclic pyridine compounds having JAK inhibitory activities are provided. A tricyclic heterocyclic compound represented by the formula (Ia): wherein the rings Aa and Ba, Xa, Ya, R1a, R2a, R3a, L1a, L2a, L3a and na are as defined in the description.


2
HAYASHI KEISHI , WATANABE TSUNEO , TOYAMA KOJI , KAMON JUNJI , MINAMI MASATAKA , UNI MIYUKI , NASU MARIKO : [de] TRICYCLISCHE HETEROCYCLISCHE VERBINDUNGEN UND JAK-INHIBITOREN, [en] TRICYCLIC HETEROCYCLIC COMPOUNDS AND JAK INHIBITORS, [fr] COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES TRICYCLIQUES ET INHIBITEURS DE JAK. NISSAN CHEMICAL IND  , January 4, 2017: EP3112370-A1

[en] Novel tricyclic pyrimidine compounds and tricyclic pyridine compounds having JAK inhibitory activities are provided. A tricyclic heterocyclic compound represented by the formula (I a ): wherein the rings A a and B a , X a , Y a , R 1a , R 2a , R 3a , L 1a , L 2a , L 3a and n a are as defined in ...