1
Yunshi Zhang, Deying Song, Youxiao Chen, Jun Chen, Genshi Wang, Huatang Yuan, Zuoxiang Zhou, Xuejun Cao, Taoshi Zang, Daxin Zhang: Active material of hydrogen storage alloy electrode. Pennie & Edmonds, September 7, 1993: US05242656 (13 worldwide citation)

This invention relates to an active material of hydrogen storage alloy electrode. The composition of the active material has a formula: Mm Ni.sub.5-x-y-z-u A.sub.x B.sub.y C.sub.z D.sub.u ; wherein Mm is mischmetal; A=Mn, Sn, or V; B=Cr, Co, Ti, Nb, Zr, or Si; C=Al, Mg, or Ca; D=Li, Na, or K; 0.ltor ...


2
Yunshi Zhang, Deying Song, Youxiao Chen, Jun Chen, Huatang Yuan, Genshi Wang, Zuoxiang Zhou, Xuejun Cao, Yufeng Jin: Active material of hydrogen storage alloy electrode. Nan Kai University, Lowe Price LeBlanc & Becker, October 25, 1994: US05358800 (4 worldwide citation)

This invention relates to a hydrogen storage active material comprising an alloy having the formula MmNi.sub.5-x-y-z Zn.sub.x Q.sub.y R.sub.z, in which Q.dbd.Al, Ca and Sr, R.dbd.Li, Na and K, 0


3
Zhang Yunshi, Song Deying, Chen Jun, Yuan Huatang, Chen Youxiao Second Building, Wang Genshi, Cao Xuejun, Jin Yufeng, Zhou Zuoxiang Dong: A novel active material of hydrogen storage alloy electrode.. Univ Nankai, January 19, 1994: EP0579574-A1 (2 worldwide citation)

This invention relates to a novel active material of hydrogen storage alloy electrode with the composition of formula MmNi5-x-y-zZnxQyRz, in which Q=Al, Ca and Sr, R=Li, Na and K, 0


4
Zhang Yushi, Song Deying, Chen Youxiao, Chen Jun, Wang Genshi, Yuan Huatang, Zhou Zuoxiang, Cao Xuejun, Zang Taoshi, Zhang Daxin: Active material of hydrogen storage alloy electrode.. Univ Nankai, August 11, 1993: EP0554617-A1

An active material of hydrogen storage alloy electrode has a composition of formula: G Du, wherein G is selected from a rare earth system (LaNi5 etc.), a titanium system (TiNi etc.), a calcium system (CaNi5 etc.) and a Zirconium system (ZrMn2 etc.); D is an alkali metal element; and u is larger than ...


5
Cho Inju, So Tokuei, Chin Yuko, Chin Gun, O Konji, En Kado, Shu Sakusho, So Gakugun, So Taoseki, Cho Daikin: Active material of hydrogen storage alloy electrode. Univ Nankai, March 18, 1994: JP1994-076818

PURPOSE: To provide an active material of a hydrogen storage alloy electrode for an alkali battery. CONSTITUTION: This active material has a composition expressed by a formula GDu [where G is a composite selected from among a group composed of rare earths (NaLi5 and so on), titanium (TiNi an so on), ...