1

2
Zhang Yong, Hou Suli, Wang Qiujing, Zheng Zhaoshu, He Ren, Xia Jingjing: Electric control system for stepless speed transmission for automobile. Nanjing Automobile, yaojiao yang, October 15, 2008: CN200810100786

The invention relates to a transmission electric control system, which is an automobile non-stage transmission electric control system and comprises a TMS320LF2812 DSP controller, a power supply circuit, a pulse input circuit, a read analog input circuit, a read digital input circuit, a pulse output ...


3

4
Zhang Xibo, Wang Qiujing, Wan Fangqi: Measurement method for coasting distance of vehicle. Guangzhou Automobile Group, zhao lei, June 20, 2012: CN201110338426

The invention discloses a measurement method for the coasting distance of a vehicle. An environmental factor correction method is introduced into the traditional measurement method for the coasting distance. The measurement method comprises the following steps of: firstly, carrying out a road coasti ...


5
QIN LIYUAN, JIANG ENCHEN, WANG QIUJING, LUO LI NA, ZHAO CHENXI, LU SHUANG, JIA YUEWEN, GAO ZHONGZHI: [ZH] 木质素粘结生物炭包膜尿素及制备方法, [EN] Lignin-bound biochar coated urea and preparation method thereof. NORTHEAST AGRICULTURAL UNIVERSITY, May 20, 2015: CN137636617

[EN] The invention relates to lignin-bound biochar coated urea and a preparation method thereof and belongs to the technical field of utilization of agricultural biomass. A binder used in the lignin-bound biochar coated urea comprises acid-precipitated lignin, a pyroligneous liquid and water in diff ...