1

2
Zheng Kewei, Tang Zhaodong, Bian Xinqian, Wang Hongjian, Fu Mingyu, Xu Jian: Single spherical shell docking apron. Harbin Engineering Univ, liushu hua, June 27, 2007: CN200610151168

The single spherical shell docking apron is one submarine rescue aid especially suitable for replacing the 'fixed' rescue hatch of four-freedom dynamically positioned rescue vehicle to result in docking function of six-freedom dynamically positioned rescue vehicle. The present invention includes one ...


3

4

5

6

7

8

9

10