1
Setoi Hiroyuki, Ohkawa Takehiko, Zenkoh Tatsuya, Hemmi Keiji, Tanaka Horokazu: Benzamide derivatives and their use as vasopressin antagonists.. Fujisawa Pharmaceutical Co, October 19, 1994: EP0620216-A1 (58 worldwide citation)

A compound of the formula : wherein R is hydrogen or lower alkyl, R is hydrogen, lower alkyl, halo(lower)alkyl, halogen or lower alkoxy, R and R are each hydrogen, lower alkyl or taken together to form oxo, R is hydrogen, halogen, nitro, hydroxy, protected hydroxy, lower alkyl or lower alkoxy option ...


2
Oku Teruo, Setoi Hiroyuki, Kayakiri Hiroshi, Inoue Takayuki, Kuroda Akio, Katayama Akira, Hashimoto Masashi, Satoh Sigeki, Tanaka Hirokazu: Condensed imidazole derivatives and processes for preparation thereof.. Fujisawa Pharmaceutical Co, May 8, 1991: EP0426021-A1 (48 worldwide citation)

A compound of the formula : wherein R is lower alkyl, halo(lower)alkyl, cyclo(lower)alkyl or lower alkylthio, R is hydrogen or imino-protective group, R is hydrogen or halogen, A is lower alkylene, and is a group of the formula : in which X, X, X and X are each N or CR, in which R is hydrogen, lower ...


3
Oku Teruo, Setoi Hiroyuki, Kayakiri Hiroshi, Satoh Shigeki, Inoue Takayuki, Saitoh Yuki, Kuroda Akio, Tanaka Hirokazu: Imidazole derivatives, potent and selective antagonists of angiotensin ii receptor.. Fujisawa Pharmaceutical Co, April 15, 1992: EP0480204-A1 (38 worldwide citation)

A compound of the formula : wherein R is hydrogen, halogen, nitro, lower alkyl, lower alkoxy, amino or acylamino, R, R and R are each hydrogen, halogen, nitro, cyano, lower alkyl, lower alkenyl, lower alkylthio, more or di or trihalo(lower)alkyl, oxo(lower)alkyl, hydroxy(lower)alkyl or optionally es ...


4
Oku Teruo, Setoi Hiroyuki, Kayakiri Hiroshi, Satoh Shigeki, Inoue Takayuki, Sawada Yuki, Kuroda Akio, Tanaka Hirokazu: Imidazo 4,5-b pyridine derivatives as angiotensin ii antagonists.. Fujisawa Pharmaceutical Co, August 4, 1993: EP0553682-A1 (22 worldwide citation)

A compound of the formula : wherein R is hydrogen, halogen, nitro, lower alkyl, lower alkoxy, amino or acylamino, R, R and R are each hydrogen, halogen, nitro, cyano, lower alkyl, lower alkenyl, lower alkylthio, mono or di or trihalo(lower)alkyl, oxo(lower)alkyl, hydroxy(lower)alkyl or optionally es ...


5
Yamashita Michio, Komori Tadaaki, Hosoda Junji, Kawai Yoshio, Uchida Itsuro, Kohsaka Masanobu, Imanaka Hiroshi, Sakane Kazuo, Setoi Hiroyuki, Teraji Tsutomu: New ribofuranuronic acid derivatives, processes for preparation thereof and pharmaceutical compositions thereof.. Fujisawa Pharmaceutical Co, February 16, 1983: EP0071926-A1 (17 worldwide citation)

New tetrahydrofurancarboxylic acid derivatives of the formula: wherein R is amino or a protected amino group, R is amino or acylamino and R is carboxy or a protected carboxy group or a pharmaceutically acceptable salt thereof, and processes for their preparation, and also a pharmaceutical compositio ...


6
Yamasaki Noritsugu, Imoto Takafumi, Hiramura Takahiro, Kawauchi Miho, Oku Teruo, Kayakiri Hiroshi, Sawada Hitoshi, Abe Yoshito, Hamashima Hitoshi, Ishibashi Naoki, Setoi Hiroyuki: Benzimidazole derivatives. Fujisawa Pharmaceutical Co, October 10, 2001: EP1142880-A1 (12 worldwide citation)

The present invention provides novel benzimidazole derivatives of the following formula (I) and salts thereof: wherein R1 represents a lower alkyl group or a lower alkyloxy-lower alkyl group: R2 represents a hydrogen atom, a halogen atom, an alkyl group having 1 to 8 carbon atoms, an aryl group, and ...


7
Setoi Hiroyuki, Hirai Hideo, Marusawa Hiroshi, Kuroda Akio, Tanaka Hirokazu, Hashimoto Masashi: Pyrrolidine derivatives.. Fujisawa Pharmaceutical Co, November 9, 1988: EP0289911-A2 (6 worldwide citation)

A compound of the formula : wherein R is hydrogen or an acyl group, R is an acyl group, R is carboxy(lower)alkyl, lower alkyl substituted with carboxy and one or more halogen atom(s), protected carboxy(lower)alkyl, carboxyaryl, protected carboxyaryl, carboxy, protected carboxy, hydroxy(lower)alkyl, ...


8
Setoi Hiroyuki, Kuroda Akio, Tanaka Hirokazu, Hirai Hideo, Marusawa Hiroshi, Hashimoto Masashi: Oxygen-containing hererocyclic compound, processes for their preparation and pharmaceutical compositions comprising them.. Fujisawa Pharmaceutical Co, December 20, 1989: EP0346511-A1 (3 worldwide citation)

A compound of the formula : wherein R is hydrogen or lower alkyl, R is carboxy(lower)alkyl or protected carboxy(lower)alkyl and R is -CH2NH-R, -CH=N-R or -CH2-R in which R is acyl, acylamino, heterocyclic amino, heterocyclic(lower)alkyl or ar(lower)alkoxy and R is acyloxy or heterocyclic(lower)alkox ...


9
Terano Hiroshi, Tsurumi Yasuhisa, Setoi Hiroyuki, Hashimoto Masashi, Kohsaka Masanobu: Amino acid derivatives and processes for preparation thereof.. Fujisawa Pharmaceutical Co, September 10, 1986: EP0193904-A2 (2 worldwide citation)

A compound of the formula: wherein R is hydrogen, amino or a protected amino group, R is hydrogen, carboxy or a protected carboxy group, R is hydrogen, carboxy or a protected carboxy group, R is lower alkyl, amino(lower)alkyl, protected amino(lower)alkyl, carbamoyl(lower)alkyl or protected carbamoyl ...


10
Setoi Hiroyuki, Sawada Akihiko, Tanaka Hirokazu, Hashimoto Masashi: Pyrrolidine derivatives.. Fujisawa Pharmaceutical Co, May 9, 1990: EP0367130-A2 (2 worldwide citation)

A compound of the formula : wherein R is alkyl, ar(lower)alkyl which may have suitable substituent(s), or heterocyclic(lower)alkyl, R is hydrogen or an acyl group, and R is carboxy(lower)alkyl, protected carboxy(lower)alkyl, carboxyaryl or protected carboxyaryl, and a pharmaceutically acceptable sal ...