1
Gan Xiuqin, He Huyi, He Zhangjie, Hu Bo, Li Yanying, Lu Liuying, Mo Runxiu, Ning Xiucheng, Shen Zhangyou, Wei Benhui, Wei Guangpo, Wu Yanyong, Yu Jian: Method for planting dryland crops by crashing soil. Institute of Cash Crops, Guangxi Zhuang Autonomous Region Academy of Agricultural Sciences, Deng Xiaoan, July 21, 2010: CN201010125942

The invention discloses a method for planting dryland crops. A rotavator is utilized to deeply loosen and crash the soil in furrows so as to crash the loose soil in a cultivated layer and plough sole and make a portion of foreign soil in the plough sole rise up to be naturally mixed with the soil in ...


2
YAN HUABING, LU LIUYING, ZENG WENDAN, ZHOU HUIWEN, XIE XIANGYU, LAI DAXIN: [ZH] 一种木薯多倍体的诱导方法, [EN] Induction method of cassava polyploid. CASH CROPS RESEARCH INSTITUTE GUANGXI ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCE, wu panfeng, October 15, 2014: CN123531717

[EN] The invention discloses an induction method of cassava polyploid, belongs to the field of agricultural propagation method. The method comprises the following steps: (1), taking germfree cassava tissue culture seedlings as the base materials for polyploid induction; (2), performing induction on ...


3
YAN HUABING, ZENG WENDAN, XIE XIANGYU, LU LIUYING, ZHOU HUIWEN, LAI DAXIN: [ZH] 一种木薯组培苗壮苗生根的方法, [EN] Method for promoting rooting of strong seedlings of cassava tissue culture seedlings. CASH CROPS RESEARCH INSTITUTE GUANGXI ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCE, wu panfeng, October 15, 2014: CN123531716

[EN] The invention discloses a method for promoting rooting of strong seedlings of cassava tissue culture seedlings, relates to the field of agricultural propagation methods. The method comprises the steps of successive transfer culture of tissue culture seedlings, rooting culture of strong seedling ...