1
Shigeo Morimoto, Takashi Adachi, Tohru Matsunaga, Masato Kashimura, Toshifumi Asaka, Yoshiaki Watanabe, Kaoru Sota, Kazuto Sekiuchi: Erythromycin A derivatives. Taisho Pharmaceutical, Lorusso & Loud, February 5, 1991: US04990602 (63 worldwide citation)

Erthromycin A derivatives represented by the general formula ##STR1## wherein R.sup.1 is a group of the formula R.sup.7 CH.sub.2 -- (wherein R.sup.7 is a hydrogen group or a lower alkyl group) or a group of the formula R.sup.8 O-- (wherein R.sup.8 is a lower alkyl group), R.sup.2 is R.sup.8, a cyclo ...


2
Shigeo Morimoto, Takashi Adachi, Toshifumi Asaka, Yoshiaki Watanabe, Kaoru Sota: 6-O-methylerythromycin a derivative. Taisho Pharmaceutical, Cushman Darby & Cushman, July 14, 1987: US04680386 (39 worldwide citation)

A novel 6-O-methylerythromycin A derivative represented by the formula ##STR1## and the salts thereof are disclosed. These compounds are useful as intermediates for preparation of 6-O-methylerythromycin A and useful as antibiotics.


3
Shigeo Morimoto, Takashi Adachi, Toshifumi Asaka, Masato Kashimura, Yoshiaki Watanabe, Kaoru Sota: Method for selective methylation of erythromycin a derivatives. Taisho Pharmaceutical, Pahl Lorusso & Loud, June 2, 1987: US04670549 (36 worldwide citation)

A method for the selective methylation of the hydroxy group at the 6-position of erythromycin A derivatives which comprises reacting a compound represented by the formula R-X (wherein R is a 2-alkenyl group, a benzyl group or a substituted benzyl group, and X is a halogen atom), reacting the resulti ...


4
Yoshiaki Watanabe, Shigeo Morimoto, Masami Goi, Morihiro Mitsukuchi, Takashi Adachi, Jozi Nakagami, Toshifumi Asaka, Tadashi Eguchi, Kaoru Sota: Method for selective methylation of erythromycin A derivatives. Taisho Pharmaceutical, Cushman Darby & Cushman, June 9, 1987: US04672109 (36 worldwide citation)

A method for the selective methylation of a hydroxy group at the 6-position of an erythromycin A derivative which comprises converting an erythromycin A derivative into an erythromycin A 9-oxime derivative, and reacting the resulting ethythromycin A 9-oxime derivative with an methylating agent.


5
Yutaka Kawashima, Masakazu Satoh, Yuichi Hatada, Fumiko Hazato, Yoshimoto Nakashima, Kaoru Sota: 3-Oxoalkylidene-2-azetidinone derivatives. Taisho Pharmaceutical, Lorusso & Loud, February 7, 1989: US04803266 (24 worldwide citation)

2-Azetidione derivatives represented by the following formula ##STR1## wherein X is a hydrogen atom, a halogen atom, a lower alkyl group, a lower alkoxy group, a hydroxyl group or a cyano group, l is 1 or 2, R.sup.1 is a lower alkyl group, a cycloalkyl group, a 1-naphthylmethyl group, an optionally ...


6
Morihiro Mitsukuchi, Tomoyuki Ikemoto, Yoshiaki Watanabe, Kaoru Sota: 21-alkyl-, cycloalkyl- or aryl-substituted thio steroids and pharmaceutical compositions containing them. Jouveinal, Cushman Darby & Cushman, August 29, 1989: US04861765 (22 worldwide citation)

A 21-substituted thiosteroid represented by the general formula ##STR1## wherein R.sup.1 represents an alkyl group having 1 to 6 carbon atoms, a cycloalkyl group having 5 or 6 carbon atoms, a phenyl group, or a benzyl group which may have a substituent on the benzene ring,


7
Kaoru Sota, Akifumi Hayashi, Takehiro Amano: Cyclopropanecarboxylic acid esters. Taisho Pharmaceutical Co, Wenderoth Lind & Ponack, August 8, 1972: US3683005 (11 worldwide citation)

This invention relates to novel cyclopropanecarboxylic acid esters, to a process for preparing the same and to insecticidal composition containing the same. 13 Claims, No Drawings


8
Kaoru Sota, Yasuhide Tachi, Kazuyuki Tomisawa, Kazuya Kameo, Toru Matsunaga, Jiro Sawada: 3-Benzoyl-2-mercaptopropionic acid derivatives. Taisho Pharmaceutical, Kenway & Jenney, September 18, 1984: US04472316 (10 worldwide citation)

Novel compounds having the general formula ##STR1## wherein X is hydrogen or halogen, Y is hydrogen, halogen, methoxy or alkyl having 1 to 3 carbon atoms, Z is hydrogen, alkylcarbonyl having 2 to 6 carbon atoms or benzoyl, and R is hydrogen, alkali metal or alkyl having 1 to 5 carbon atoms, are disc ...


9
Shigeo Morimoto, Yoko Takahashi, Yoshiaki Watanabe, Takashi Adachi, Toshifumi Asaka, Kaoru Sota: Erythromycin derivatives. Taisho Pharmaceutical, Lorusso & Loud, May 23, 1989: US04833236 (9 worldwide citation)

Erythromycin derivatives represented by the general formula ##STR1## wherein R.sup.1 is a hydrogen atom or a methyl group, R.sup.2 is a hydrogen atom or a hydroxy group, R.sup.3 is a hydrogen atom, a lower alkanoyl group, an alkoxycarbonyl group or an alkylsuccinyl group, and the salts thereof are d ...


10
Kensei Yoshikawa, Yutaka Ohuchi, Kazuto Sekiuchi, Shiuji Saito, Katsuo Hatayama, Kaoru Sota: Sulfonanilide compounds. Taisho Pharmaceutical, Lorusso & Loud, December 5, 1989: US04885367 (8 worldwide citation)

Sulfonanilide compounds represented by the formula ##STR1## wherein R.sup.1 is a lower alkyl group or a trifluoromethyl group, R.sup.2 is a cycloalkylidenemethyl group, a group of the formula --A--R.sup.3 (wherein A is an oxygen atom, a sulfur atom, a sulfynyl group or a sulfinyl group and R.sup.3 i ...