1
Yasuhiro Funahashi, Akihiko Tsuruoka, Masayuki Matsukura, Toru Haneda, Yoshio Fukuda, Junichi Kamata, Keiko Takahashi, Tomohiro Matsushima, Kazuki Miyazaki, Ken ichi Nomoto, Tatsuo Watanabe, Hiroshi Obaishi, Atsumi Yamaguchi, Sachi Suzuki, Katsuji Nakamura, Fusayo Mimura, Yuji Yamamoto, Junji Matsui, Kenji Matsui, Takako Yoshiba, Yasuyuki Suzuki, Itaru Arimoto: Nitrogen-containing aromatic derivatives. Eisai, Andrea L C Robidoux, Choate Hall & Stewart, August 7, 2007: US07253286 (78 worldwide citation)

Compounds represented by the following general formula: [wherein Ag is an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; Xg is —O—, —S—, etc.; Yg is an optionally substituted C6-14 aryl group, an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; and Tg1 is a grou ...


2
Yasuhiro Funahashi, Akihiko Tsuruoka, Masayuki Matsukura, Toru Haneda, Yoshio Fukuda, Junichi Kamata, Keiko Takahashi, Tomohiro Matsushima, Kazuki Miyazaki, Ken ichi Nomoto, Tatsuo Watanabe, Hiroshi Obaishi, Atsumi Yamaguchi, Sachi Suzuki, Katsuji Nakamura, Fusayo Mimura, Yuji Yamamoto, Junji Matsui: Nitrogen-containing aromatic derivatives. Eisai R & D Management, Andrea L C Robidoux, Choate Hall & Stewart, November 3, 2009: US07612092 (25 worldwide citation)

Compounds represented by the following general formula: [wherein Ag is an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; Xg is —O—, —S—, etc.; Yg is an optionally substituted C6-14 aryl group, an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; and Tg1 is a grou ...


3
Yasuhiro Funahashi, Akihiko Tsuruoka, Masayuki Matsukura, Toru Haneda, Yoshio Fukuda, Junichi Kamata, Keiko Takahashi, Tomohiro Matsushima, Kazuki Miyazaki, Ken ichi Nomoto, Tatsuo Watanabe, Hiroshi Obaishi, Atsumi Yamaguchi, Sachi Suzuki, Katsuji Nakamura, Fusayo Mimura, Yuji Yamamoto, Junji Matsui, Kenji Matsui, Takako Yoshiba, Yasuyuki Suzuki, Itaru Arimoto: Nitrogen-containing aromatic derivatives. Choate Hall & Stewart, November 2, 2006: US20060247259-A1

Compounds represented by the following general formula: [wherein Ag is an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; Xg is —O—, —S—, etc.; Yg is an optionally substituted C6-14 aryl group, an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; and Tg1 is a grou ...


4
Yasuhiro Funahashi, Akihiko Tsuruoka, Masayuki Matsukura, Toru Haneda, Yoshio Fukuda, Junichi Kamata, Keiko Takahashi, Tomohiro Matsushima, Kazuki Miyazaki, Ken ichi Nomoto, Tatsuo Watanabe, Hiroshi Obaishi, Atsumi Yamaguchi, Sachi Suzuki, Katsuji Nakamura, Fusayo Mimura, Yuji Yamamoto, Junji Matsui, Kenji Matsui, Takako Yoshiba, Yasuyuki Suzuki, Itaru Arimoto: Nitrogen-containing aromatic derivatives. Knobbe Martens Olson & Bear, March 18, 2004: US20040053908-A1

Compounds represented by the following general formula: 1 [wherein Ag is an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; Xg is —O—, —S—, etc.; Yg is an optionally substituted C6-14 aryl group, an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; and Tg1 is a gr ...


5
Yosuhiro Funahashi, Akihiko Tsuruoka, Masayuki Matsukura, Toru Haneda, Yoshio Fukuda, Junichi Kamata, Keiko Takahashi, Tomohiro Matsushima, Kazuki Miyazaki, Ken ichi Nomoto, Tatsuo Watanabe, Hiroshi Obaishi, Atsumi Yamaguchi, Sachi Suzuki, Katsuji Nakamura, Fusayo Mimura, Yuji Yamamoto, Junji Matsui, Kenji Matsui, Takako Yoshiba, Yasuyuki Suzuki, Itaru Arimoto: Nitrogen-containing aromatic derivatives. Patent Department, Choate Hall & Stewart, July 20, 2006: US20060160832-A1

Compounds represented by the following general formula: [wherein Ag is an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; Xg is —O—, —S—, etc.; Yg is an optionally substituted C6-14 aryl group, an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; and Tg1 is a grou ...


6
Yasuhiro FUNAHASHI, Akihiko Tsuruoka, Masayuki Matsukura, Toru Haneda, Yoshio Fukuda, Junichi Kamata, Keiko Takahashi, Tomohiro Matsushima, Kazuki Miyazaki, Ken ichi Nomoto, Tatsuo Watanabe, Hiroshi Obaishi, Atsumi Yamaguchi, Sachi Suzuki, Katsuji Nakamura, Fusayo Mimura, Yuji Yamamoto, Junji Matsui, Kenji Matsui, Takako Yoshiba, Yasuyuki Suzuki, Itaru Arimoto: Nitrogen-containing aromatic derivatives. May 19, 2011: US20110118470-A1

Compounds represented by the following general formula: wherein Ag is an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; Xg is —O—, —S—, etc.; Yg is an optionally substituted C6-14 aryl group, an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; and Tg1 is a group ...


7
Yasuhiro Funahashi, Akihiko Tsuruoka, Masayuki Matsukura, Toru Haneda, Yoshio Fukuda, Junichi Kamata, Keiko Takahashi, Tomohiro Matsushima, Kazuki Miyazaki, Ken ichi Nomoto, Tatsuo Watanabe, Hiroshi Obaishi, Atsumi Yamaguchi, Sachi Suzuki, Katsuji Nakamura, Fusayo Mimura, Yuji Yamamoto, Junji Matsui, Kenji Matsui, Takako Yoshiba, Yasuyuki Suzuki, Itaru Arimoto: Nitrogen-Containing Aromatic Derivatives. Eisai R&D Management, Birch Stewart Kolasch & Birch, August 5, 2010: US20100197911-A1

Compounds represented by the following general formula: [wherein Ag is an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; Xg is —O—, —S—, etc.; Yg is an optionally substituted C6-14 aryl group, an optionally substituted 5- to 14-membered heterocyclic group, etc.; and Tg1 is a grou ...