1
Seiji Yoshikawa, Eita Emori, Fumiyoshi Matsuura, Richard Clark, Hironori Ikuta, Nobuyuki Yasuda, Tadashi Nagakura, Kazuto Yamazaki, Mika Aoki: Xanthine derivative and DPPIV inhibitor. Eisai, Townsend and Townsend and Crew, July 11, 2006: US07074798 (76 worldwide citation)

The present invention provides novel compounds exhibiting an excellent DPPIV inhibition effect. The compounds are represented by the formula: wherein, m is 0 or 1; n is 0; R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, and R42 each represent a hydrogen atom; X represents an alkynyl group, an ...


2
Masanobu Shinoda, Eita Emori, Fumiyoshi Matsuura, Toshihiko Kaneko, Norihito Ohi, Shunji Kasai, Hideki Yoshitomi, Kazuto Yamazaki, Sadakazu Miyashita, Taro Hibara, Takashi Seiki, Richard Clark, Hitoshi Harada: Carboxylic acid derivatives and drugs containing the same. Eisai, Birch Stewart Kolasch & Birch, April 26, 2005: US06884821 (23 worldwide citation)

Novel carboxylic acid derivatives of general formula (I), salts of the same, esters thereof, or hydrates of them, which are useful as insulin resistance improvers; and drugs containing the derivatives as the active ingredient. In said formula, R1 is hydrogen, hydroxyl, alkyl, or the like; L is a sin ...


3
Shuichi Suzuki, Makoto Kotake, Mitsuaki Miyamoto, Tetsuya Kawahara, Akiharu Kajiwara, Ieharu Hishinuma, Kazuo Okano, Syuhei Miyazawa, Richard Clark, Fumihiro Ozaki, Nobuaki Sato, Masanobu Shinoda, Atsushi Kamada, Itaru Tsukada, Fumiyoshi Matsuura, Yoshimitsu Naoe, Taro Terauchi, Yoshiaki Oohashi, Osamu Ito, Hiroshi Tanaka, Takashi Musya, Motoji Kogushi, Tsutomu Kawada, Toshiyuki Matsuoka, Hiroko Kobayashi, Ken ichi Chiba, Akifumi Kimura, Naoto Ono: 2-iminopyrrolidine derivatives. Eisai, Andrea L C Robidoux, Choate Hall & Stewart, July 17, 2007: US07244730 (15 worldwide citation)

A 2-iminopyrrolidine derivative represented by the formula: {wherein ring B represents a benzene ring, pyridine ring, etc.; R101–R103 represent hydrogen, halogen, C1-6 alkyl, etc.; R5 represents hydrogen, C1-6 alkyl, C1-6 alkoxy-C1-6 alkyl, etc.; R6 represents hydrogen, C1-6 alkyl, C1-6 alkyloxycarb ...


4
Fumiyoshi Matsuura, Eita Emori, Masanobu Shinoda, Richard Clark, Shunji Kasai, Hideki Yoshitomi, Kazuto Yamazaki, Takashi Inoue, Sadakazu Miyashita, Taro Hihara: Benzene compound and salt thereof. Eisai, Birch Stewart Kolasch & Birch, July 17, 2007: US07244861 (11 worldwide citation)

The present invention provides a medicament comprising a benzene compound useful as an insulin sensitizer, a salt thereof or a hydrate of them and a derivative of them as the active ingredient. Specifically, it provides a benzene compound represented by the following formula, a salt thereof or a hyd ...


5
Shuichi Suzuki, Makoto Kotake, Mitsuaki Miyamoto, Tetsuya Kawahara, Akiharu Kajiwara, Ieharu Hishinuma, Kazuo Okano, Syuhei Miyazawa, Richard Clark, Fumihiro Ozaki, Nobuaki Sato, Masanobu Shinoda, Atsushi Kamada, Itaru Tsukada, Fumiyoshi Matsuura, Yoshimitsu Naoe, Taro Terauchi, Yoshiaki Oohashi, Osamu Ito, Hiroshi Tanaka, Takashi Musha, Motoji Kogushi, Tsutomu Kawata, Toshiyuki Matsuoka, Hiroko Kobayashi, Ken ichi Chiba, Akifumi Kimura, Naoto Ono: 2-iminoimidazole derivatives (2). Eisai R&D Management, Robin A Weatherhead, Choate Hall & Stewart, December 4, 2007: US07304083 (5 worldwide citation)

A 2-iminoimidazole derivative represented by the formula: {wherein R1, R2 and R3 represent hydrogen, optionally substituted C1-6 alkyl, etc.; R6 represents hydrogen, C1-6 alkyl, C1-6 alkyloxycarbonyl, etc.; Y1 represents a single bond, —CH2—, etc.; Y2 represents a single bond, —CO—, etc.; and Ar rep ...


6
Richard Clark, Fumiyoshi Matsuura, Eita Emori, Masanobu Shinoda, Shunji Kasai, Hideki Yoshitomi, Kazuto Yamazaki, Takashi Inoue, Sadakazu Miyashita, Taro Hihara: Cyclic compound and PPAR agonist. Eisai, Birch Stewart Kolasch & Birch, May 13, 2008: US07371777 (5 worldwide citation)

The present invention provides a novel compound having an excellent PPAR agonist action. More specifically, it provides a compound represented by the following formula, a salt thereof, an ester thereof or a hydrate of them. Wherein a, b and c are the same as or different from one another and each re ...


7
Richard Clark, Fumiyoshi Matsuura, Kazunobu Kira, Shinsuke Hirota, Hiroshi Azuma, Tadashi Nagakura, Tatsuo Horizoe, Kimiyo Tabata, Kazutomi Kusano, Takao Omae, Atsushi Inoue: Triazolone derivatives. Eisai, Birch Stewart Kolasch & Birch, October 19, 2010: US07816522 (4 worldwide citation)

A Compound represented by the following general formula (1), salts thereof or hydrates of the foregoing is a novel compound useful for treatment and/or prevention of diseases associated with thrombus formation, and which is safer with suitable physicochemical stability. [wherein R1a, R1b, R1c and R1 ...


8
Hitoshi Harada, Masanobu Shinoda, Richard Clark, Fumiyoshi Matsuura, Eita Emori, Shunji Kasai, Hideki Yoshitomi, Kazuto Yamazaki, Takashi Inoue, Sadakazu Miyashita, Taro Hihara: Carboxylic acids. Eisai, Birch Stewart Kolasch & Birch, August 7, 2007: US07253178 (3 worldwide citation)

The present invention provides a novel carboxylic acid derivative, a salt thereof or a hydrate of them which is useful as an insulin sensitizer, and a medicament comprising the derivative as the effective ingredient. More specifically, it provides a carboxylic acid compound represented by the formul ...


9
Fumiyoshi Matsuura, Eita Emori, Masanobu Shinoda, Richard Clark, Shunji Kasai, Hideki Yoshitomi, Kazuto Yamazaki, Takashi Inoue, Sadakazu Miyashita, Taro Hihara, Hitoshi Harada, Kaya Ohashi: Carboxylic acid derivative and salt thereof. Eisai R&D Management, Birch Stewart Kolasch & Birch, June 9, 2009: US07544835 (1 worldwide citation)

Carboxylic acid compound or salt or hydrate thereof useful as insulin sensitizer, represented by the formula wherein R1 represents hydrogen, hydroxyl, halogen, carboxyl, or C1-6 alkyl, L represents single bond or C1-6-alkylene, C2-6-alkenylene, or C2-6-alkynylene, M represents single bond or C1-6-al ...


10
Richard Clark, Fumiyoshi Matsuura, Kazunobu Kira, Shinsuke Hirota, Hiroshi Azuma, Tadashi Nagakura, Tatsuo Horizoe, Kimiyo Tabata, Kazutomi Kusano, Takao Omae, Atsushi Inoue: Triazolone derivatives. Eisai, Eisai R&D Management, Birch Stewart Kolasch & Birch, April 19, 2011: US07928228 (1 worldwide citation)

A Compound represented by the following general formula (1): wherein R1a, R1b, R1c and R1d each independently represent hydrogen, etc.; R2 represents optionally substituted phenyl, etc.; R3 represents optionally substituted C6-10 aryl, etc.; and Z1 and Z2 each independently represent hydrogen or sal ...