1
Yunshi Zhang, Deying Song, Youxiao Chen, Jun Chen, Genshi Wang, Huatang Yuan, Zuoxiang Zhou, Xuejun Cao, Taoshi Zang, Daxin Zhang: Active material of hydrogen storage alloy electrode. Pennie & Edmonds, September 7, 1993: US05242656 (13 worldwide citation)

This invention relates to an active material of hydrogen storage alloy electrode. The composition of the active material has a formula: Mm Ni.sub.5-x-y-z-u A.sub.x B.sub.y C.sub.z D.sub.u ; wherein Mm is mischmetal; A=Mn, Sn, or V; B=Cr, Co, Ti, Nb, Zr, or Si; C=Al, Mg, or Ca; D=Li, Na, or K; 0.ltor ...


2
Yunshi Zhang, Deying Song, Youxiao Chen, Jun Chen, Genshi Wang, Huatang Yuan, Zuoxiang Zhou, Xeujun Cao, Taoshi Zang, Daxin Zhang: Hydrogen storage alloy electrode. Nan Kai University, October 11, 1994: US05354576 (7 worldwide citation)

This invention relates to an electrode composed of an active material. This electrode comprises a composition of a hydrogen storage alloy powder possessed of relatively high electrochemical capacity with a formula of MmNi5-x-y-z AxByCz and a hydrogen storage alloy powder possessed of catalytic activ ...


3
Yunshi Zhang, Deying Song, Youxiao Chen, Jun Chen, Genshi Wang, Huatang Yuan, Zuoxiang Zhou, Xuejun Cao, Taoshi Zang, Daxin Zhang: Magnesium based hydrogen storage alloy electrode. NanKai University, Pennie & Edmonds, November 19, 1996: US05576118 (2 worldwide citation)

This invention relates to a hydrogen storage alloy electrode prepared from an active material comprising a magnesium based alloy and a Ni, P based metallic compound. The magnesium based alloy is coated while in powder form with a Ni, P based metallic compound and activated by heat. The hydrogen stor ...


4
Weimin Sun, Daxin Zhang, Boran Wang, Kai Zhang, He Tian: Radiation dose detector with embedded optical fibers. Harbin Yiaomi Technology and Development, December 25, 2018: US10162063

An embedded optical fiber radiation dose detector, includes: a first optical fiber probe, wherein a first end of the first optical fiber probe is connected to a first light intensity detector, and a second end of the first optical fiber probe is a detecting end, wherein a first fluorescent material ...