1
Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Gray Nathanael Schiander, Gu Xiang Ju, He Xiaohui, He Yun, Jiang Tao, Liu Yi, Richmond Wendy, Sim Taebo, Yang Kunyong: Compounds and compositions as protein kinase inhibitors. Irm, Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Gray Nathanael Schiander, Gu Xiang Ju, He Xiaohui, He Yun, Jiang Tao, Liu Yi, Richmond Wendy, Sim Taebo, Yang Kunyong, REID Scott W, September 1, 2005: WO/2005/080393 (43 worldwide citation)

The invention provides a novel class of compounds, pharmaceutical compositions comprising such compounds and methods of using such compounds to treat or prevent diseases or disorders associated with abnormal or deregulated kinase activity, particularly diseases or disorders that involve abnormal act ...


2
Liu Hong, He Xiaohui, Choi Ha Soon, Yang Kunyong, Woodmansee David, Wang Zhicheng, Ellis David Archer, Wu Baogen, He Yun, Nguyen Truc Ngoc: Compounds and compositions as inhibitors of cannabinoid receptor 1 activity. Irm, Liu Hong, He Xiaohui, Choi Ha Soon, Yang Kunyong, Woodmansee David, Wang Zhicheng, Ellis David Archer, Wu Baogen, He Yun, Nguyen Truc Ngoc, REID Scott W, May 4, 2006: WO/2006/047516 (17 worldwide citation)

The invention provides compounds, pharmaceutical compositions comprising such compounds and methods of using such compounds to treat or prevent diseases or disorders associated with the activity of Cannabinoid Receptor 1 (CB1).


3
Ren Pingda, Wu Baogen, Zhang Guobao, Xie Yongping, Okram Barun, Nikulin Victor, Wang Xia, Choi Ha Soon: Compounds and compositions as protein kinase inhibitors. Irm, Ren Pingda, Wu Baogen, Zhang Guobao, Xie Yongping, Okram Barun, Nikulin Victor, Wang Xia, Choi Ha Soon, REID Scott W, November 22, 2007: WO/2007/134259 (12 worldwide citation)

The invention provides a novel class of compounds, pharmaceutical compositions comprising such compounds and methods of using such compounds to treat or prevent diseases or disorders associated with abnormal or deregulated kinase activity, particularly diseases or disorders that involve abnormal act ...


4
Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Zhu Xuefeng, He Xiaohui, Yang Kunyong, Liu Hong: Compounds and compositions as inhibitors of cannabinoid receptor 1 activity. Irm, Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Zhu Xuefeng, He Xiaohui, Yang Kunyong, Liu Hong, RAYMOND Daniel E, September 18, 2008: WO/2008/112674 (1 worldwide citation)

The invention provides compounds of formula (I), pharmaceutical compositions comprising such compounds and methods of using such compounds to treat or prevent diseases or disorders associated with the activity of Cannabinoid Receptor 1 (CB 1).


5
Wu Baogen, Nguyen Truc N, Ellis David A, He Xiaohui, Anaclerio Beth M, Yang Kunyong, Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Marsilje Thomas, He Yun: Phenyl-substituted pyrrolidones. Irm, Wu Baogen, Nguyen Truc N, Ellis David A, He Xiaohui, Anaclerio Beth M, Yang Kunyong, Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Marsilje Thomas, He Yun, ESKER Todd, August 3, 2006: WO/2006/081554 (1 worldwide citation)

The present invention relates to phenyl-substituted pyrrolidones and compounds related to phenyl-substituted pyrrolidones. One use of these compounds is for the inhibition of viruses, e.g., HIV. The invention further relates to methods of malting these compounds, methods of identifying the efficacy ...


6
Wu Baogen, Nguyen Truc N, Ellis David A, He Xiaohui, Anaclerio Beth M, Yang Kunyong, Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Marsilje Thomas, He Yun: Phenyl-substituted pyrrolidones. Irm, huangge sheng suixiao beng, January 30, 2008: CN200680003334

The present invention relates to phenyl-substituted pyrrolidones and compounds related to phenyl-substituted pyrrolidones. One use of these compounds is for the inhibition of viruses, e.g., HIV. The invention further relates to methods of malting these compounds, methods of identifying the efficacy ...


7
He Yun, Woodmansee David, Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Wu Baogen, Nguyen Truc: Synthesis of aryl pyrrolidones. Irm, linbai nan liujin hui, January 23, 2008: CN200680003553

The invention provides methods of asymmetrically synthesizing aryl pyrrolidones with high yield and high enantionmeric excess.


8
Liu Hong, He Xiaohui, Choi Ha Soon, Yang Kunyong, Woodmansee David, Wang Zhicheng, Ellis David Archer, Wu Baogen, He Yun, Nguyen Truc Ngoc: Composes et compositions servant dinhibiteurs dactivite de recepteur cannabinoide de type 1, Compounds and compositions as inhibitors of cannabinoid receptor 1 activity. Irm, Irm, Fetherstonhaugh & Co, October 25, 2011: CA2581225

The invention provides compounds, pharmaceutical compositions comprising such compounds and methods of using such compounds to treat or prevent diseases or disorders associated with the activity of Cannabinoid Receptor 1 (CB1).


9
Choi Ha Soon, Wang Zhicheng, Gray Nathanael Schiander, Gu Xiang Ju, He Xiaohui, He Yun, Jiang Tao, Liu Yi, Richmond Wendy, Sim Taebo, Yang Kunyong: Composes et compositions tenant lieu dinhibiteurs de la proteine kinase, Compounds and compositions as protein kinase inhibitors. Irm, Irm, Fetherstonhaugh & Co, February 8, 2011: CA2553785

The invention provides a novel class of compounds, pharmaceutical compositions comprising such compounds and methods of using such compounds to treat or prevent diseases or disorders associated with abnormal or deregulated kinase activity, particularly diseases or disorders that involve abnormal act ...


10