1

2
Lin Hai, Pan Jinrong, Wang Zuowu, Wang Bing, Ai Zhiyuan: Building unit with sagging preventing device. Zhangjiagang Rixin Tongyun Logistics Equipment, Japan and China Construction Technology Development Trade, Nanjing Xianyao Technology and Trade, sun fangwei li yan, February 29, 2012: CN201110358967

The invention discloses a building unit with a sagging preventing device. The building unit comprises a supporting structure and a long edge surface for installing the supporting structure, wherein the supporting structure comprises columns arranged vertically, top beams arranged horizontally and co ...


3
Fan Yongde, Ai Chun, Liu Jihai, Ai Zhiyuan, Zhang Yihua, Hu Chaolong, Gan Xinghua: One-way clutch. Ai Chun, guo yun, August 31, 2011: CN201110041570

The invention discloses an one-way clutch which comprises a spline shaft, a spring fixed seat, a driving gear and a transmission gear, wherein the spring fixed seat, the driving gear and the transmission gear are installed sequentially from left to right on the spline shaft; an oil-containing bearin ...


4
Pan Jinrong, Lin Hai, Wang Zuowu, Wang Bing, Ai Zhiyuan: Combined wall body of steel structure residence. Zhangjiagang Rixin Tongyun Logistics Equipment, Japan and China Construction Technology Development and Trade, Nanjing Xianyao Technology and Trade, sun fangwei li yan, March 28, 2012: CN201110332937

The invention discloses a combined wall body of a steel structure residence, comprising an exterior wall, a heat insulation layer, an interior wall baseplate and an interior wall decorative layer, which are sequentially arranged from outside to inside, wherein upright posts are arranged in the heat ...


5

6

7

8

9

10