1

2

3
Yimin DING
Sheng Jinggang, Huang Jinhuang, Xu Lei, Ding Yimin, Tong Xiaoqing, Hou Shujun, Zhang Yunxiang, Wang Weiwei: Baud rate self-adapting method between non-contact type ic card and read-write machine and device thereof. Beijing Tongfang Microelectronics Company, December 5, 2007: CN200610012022

The invention discloses a baud rate self-adapting method and device between non-contact IC card and reader in the communication technical domain between non-contact IC card and reader, which consists of universal asynchronous receiver transmitter UART and control in the non-contact IC card and reade ...


4
Yimin DING
Ding Yimin, Huang Jinhuang, Sheng Jinggang, Xu Lei, Tong Xiaoqing, Hou Shujun, Zhang Yunxiang, Wang Weiwei: Anti-collision method and device for recognizing non-contact type ic card. Beijing Tongfang Microelectronics Company, December 5, 2007: CN200610012023

The invention discloses a conflict resisting method and device to identify non-contact typed IC card in the communication technical domain, which consists of card reader and multiple non-contact typed IC cards, wherein the card reader has transmitting device of inquiry information, timing device and ...


5

6
Yang Xiangyu, Wang Xiaodan, Huang Jun, Hou Shujun, Xu Lei, Chen Gang: Micro-processor kernel used for cryptography arithmetic. Beijing Tongfang Microelectronics Company, February 27, 2008: CN200610112542

A kind of micro-processor inner core used for cryptology calculation relates to the cryptology technology in the information security field. The invention is connected with the program memory and data memory, used for accelerating the cryptology calculation. The invention includes: instruction regis ...


7
Tai Xiaopeng, Sheng Jinggang, Huo Junjie, Xu Lei: Dual-interface smart card power source management circuit. Beijing Tongfang Microelectronics Company, September 16, 2009: CN200810101679

The invention provides a dual-interface smart card power source management circuit which relates to the technical field of dual-interface smart card communication. The power source management circuit comprises three sampling units, two comparator units including COMP1 and COMP2, an MOS pipe MP1 corr ...


8
Ma Zhangming, Wu Hangjun: Pseudo-random number generating circuit and generating method of radio frequency identification tag chip. Beijing Tongfang Microelectronics Company, March 17, 2010: CN200810222196

The invention discloses a pseudo-random number generating circuit and a generating method of a radio frequency identification tag chip, which relate to the radio frequency identification (RFID) technology. The pseudo-random number generating circuit of the invention comprises an on-chip oscillator a ...


9
Sun Zhe, Wang Lei, Hou Xiaoyu, Li Jingxian, Qi Han, Hou Yan, Liang Tianyu, Zhang Yunxiang: Method for optimizing area of mixed signal chip. Beijing Tongfang Microelectronics Company, March 17, 2010: CN200810222199

The invention discloses a method for optimizing the area of a mixed signal chip, which relates to the technical field of integrated circuit. The method of the invention comprises the following steps:(1) when designing an IP layout, separating resistors or capacitors out of the IP to reduce the IP ar ...


10
Ma Changming, Wu Hangjun: Transient storage circuit suitable for CMOS integration and using method thereof. Beijing Tongfang Microelectronics Company, June 9, 2010: CN200810224195

The invention discloses a transient storage circuit suitable for CMOS integration and a using method thereof, which relate to the technical field of radio frequency identification (RFID). The transient storage circuit consists of an access control circuit, a transient storage unit and an output sens ...