04856336 is referenced by 4 patents and cites 10 patents.

Title
Ultrasonic flaw detector
Application Number
7/170998
Publication Number
4856336
Application Date
December 17, 1987
Publication Date
August 15, 1989
Inventor
Jury I Sazonov
Likhachevskoe shosse,10,kv.I89., Moskovskaya oblast Dolgoprudny
SU
Viktor N Fedotov
ulitsa Lenina, 6a,kv.8., Moskovskaya oblast, Klimovsk
SU
Dmitry V Sukhorukov
2 Vladimirskaya ulitsa,50,korpus 2,kv.51, Moscow
SU
Jury M Shkarlet
Lefortovsky val, 12,kv.40, Moscow
SU
Mikhail V Naumov
Sirenevy bulvar. 52,kv.143, Moscow
SU
Sergei A Falkevich
5 Parkovaya ulitsa, 52,kv.31, Moscow
SU
Agent
Burgess Ryan & Wayne
IPC
G01N 29/04
G01N 29/00
View Original Source