2297255-A cites 1 patents.

Title
A composition for preventing and treating kinetotia syndrome
Application Number
GB19960008317 19941022
Publication Number
2297255A
Application Date
October 22, 1994
Publication Date
July 31, 1996
Inventor
Wang Aiping
Wang Weixian
Wang Xiaoming
Yu Guihua
Yu Ruiqi
Zeng Fanzhong
Wen Guangling
Yun Liuhong
Liu Chuanhui
Assignee
Inst Of Pharmacology And Toxic
CN
IPC
C07D 487/02
A61K 31/435
A61K 31/445
C07D 221/00
C07B 61/00
B01J 23/04
A61K 31/435
A61K 09/70
A61K 09/20
C07D 471/00
C07D 221/22
C07B 61/00
B01J 23/04
A61K 31/435
A61K 09/70
A61K 09/20
C07D 471/08
View Original Source Download PDF