Title
Electric iron with forceful spraying steam
Application Number
91202225
Publication Number
2081850
Application Date
February 4, 1991
Publication Date
July 31, 1991
Inventor
Wu Huiling
Feng Licheng
Chen Zhiwei
Agent
LI YANFU
Assignee
Guangzhou
Huaqing Electrical Appliance Co
IPC
D06F 75/14