Title
Sun tracking photovoltaic power generation teaching practice training device simulating sun rising law
Application Number
201120350962
Publication Number
202217423U
Application Date
September 17, 2011
Publication Date
May 9, 2012
Inventor
Jin Yuanyu
Yue Zhiming
Feng Licheng
Li Yuhong
Yang Tianhu
Agent
zheng lei
Assignee
Qingdao Jinboshi Automation Technology
Jiuquan Vocational and Technical College
IPC
G09B23/18