Title
Sun-following photovoltaic power generation teaching and training device for simulating sun rise rule
Application Number
201120350870
Publication Number
202217422U
Application Date
September 17, 2011
Publication Date
May 9, 2012
Inventor
Jin Yuanyu
Wu Hong
Li Yuhong
Yang Tianhu
Feng Licheng
Agent
zheng lei
Assignee
Qingdao Jinboshi Automation Technology
Jiuquan Vocational and Technical College
IPC
G09B23/18