Title
Cylindrical centrifugal water-sand separator
Application Number
201120024012
Publication Number
201978551U
Application Date
January 25, 2011
Publication Date
September 21, 2011
Inventor
Liu Yufu
Wu Kaifu
Li Gang
Cui Chunliang
Abudu Shalamu
Lei Jianhua
Agent
bai zhibin
Assignee
Xinjiang Institute of Water Resources and Hydraulic Power
IPC
A01G25/00
B01D21/26