Title
Feedwater heater
Application Number
200920244084
Publication Number
201561420U
Application Date
November 13, 2009
Publication Date
August 25, 2010
Inventor
Zhang Zhipeng
Zhang Mingbao
Zhang Fujun
Wang Jiwei
Liu Xue
Liu Ruimei
Guo Jinlian
Dong Hui
Agent
chen xiaoguang
Assignee
Harbin Boiler Factory
IPC
F22D1/32