Title
Wax content reducing device for producing oil asphalt
Application Number
200920157379
Publication Number
201485417U
Application Date
May 31, 2009
Publication Date
May 26, 2010
Inventor
Zhang Dongchun
Zhang Aimin
Yi Jiangdong
Wang Hongxiang
Wang Aiping
Qiu Bo
Liu Xiuwei
Liu Hongan
Assignee
China Offshore Bitumen
IPC
C10C 03/02|C10C 03/06