Title
Optical fiber bundle unit
Application Number
200920085613
Publication Number
201425633Y
Application Date
May 5, 2009
Publication Date
March 17, 2010
Inventor
Luo Zhongping
Liu Wei
Sun Zhixiong
Wan Bing
Xiong Zhuang
Ruan Yunfang
Agent
Hu Jianbeng
Assignee
Yangtze Optical Fiber and Cable
IPC
G02B 06/04|G02B 06/44