Title
Direct current pulse electromagnetic valve
Application Number
200820103402
Publication Number
201149124
Application Date
January 4, 2008
Publication Date
November 12, 2008
Inventor
Zhang Shengjiang
Ding Xinli
Sha Lamu
Zhang Jianghui
Zhang Jian
Lei Jianhua
Cui Chunliang
Agent
baizhi bin
Assignee
Xinjiang Research Institute Of Water Resources And Hydraulic Power
IPC
F16K 01/00
F16K 31/06