Title
Piano key type keyboard instrument
Application Number
200720088542
Publication Number
201117227
Application Date
November 21, 2007
Publication Date
September 17, 2008
Inventor
Yu Wei
Yu Shusen
Agent
fanling fen
Assignee
Yu Shusen
IPC
G10B 03/12
G10H 01/00
G10C 03/12