Title
Brush type backwashing filter
Application Number
200620167748
Publication Number
201006362
Application Date
December 1, 2006
Publication Date
January 16, 2008
Inventor
Lei Jianhua
Chen Zhiqing
Peng Lixin
Cui Chunliang
Agent
baizhi bin
Assignee
Xinjiang Research Institute Of Water Resources And Hydraulic Power
IPC
B01D 35/02
B01D 29/64