Title
Demodulating equipment for non-contact ic card loading modulation data
Application Number
200620158469
Publication Number
200969100
Application Date
November 15, 2006
Publication Date
October 31, 2007
Inventor
Xu Lei
Huang Jinhuang
Sheng Jinggang
Ding Yimin
Meng Qingyun
Assignee
Beijing Tongfang Microelectronics Company
IPC
H04L 29/06
H04L 27/14
G06K 07/00