Title
Reactor for producing alkylene carbonate
Application Number
200620134083
Publication Number
200958087
Application Date
October 17, 2006
Publication Date
October 10, 2007
Inventor
Chen Guoqiang
Tang Jiawei
Chen Lantian
Gong Tao
Xu Xinliang
Wei Wei
Zhan Jianghong
Agent
liyu meng
Assignee
Sinopec
IPC
B01J 19/18
C07D 317/36