Title
Wear-proof composite sealed ram of blowout preventer
Application Number
200620113585
Publication Number
2911174
Application Date
May 10, 2006
Publication Date
June 13, 2007
Inventor
Chen Lei
Li Jinjun
Wu Zhanwei
Song Yuchan
Liu Suojian
Deng Zhiming
Agent
liyu meng
Assignee
Hebei
Huabei Petroleum
Rongsheng Machinery Mfg
IPC
E21B 33/06