Title
1.14kv line power supply system
Application Number
200620113025
Publication Number
2901659
Application Date
April 21, 2006
Publication Date
May 16, 2007
Inventor
Zhou Baozhu
Zhang Haomin
Chen Yuming
Li Jianhui
Wu Wei
Wang Baolin
Zhou Jinwen
Liu Junfeng
Kong Junming
Agent
liyu meng
Assignee
China National Petroleum
IPC
H02M 05/12
H02J 03/00