Title
Macrophagocyte transfer inhibition factor monoclonal antibody and method for making same
Application Number
200610070899
Publication Number
101041820
Application Date
March 21, 2006
Publication Date
September 26, 2007
Inventor
Gao Lihong
Li Peng
Yi Weijing
Wang Jian
Huang Hongtao
Hu Chuanmin
Assignee
Hu Chuanmin
IPC
A61P 29/00
A61K 39/395
G01N 33/53
C07K 16/18
C12N 01/21
C12N 15/31
C12N 15/13