Title
Clog prevention gas kitchen range
Application Number
03248867
Publication Number
2644917
Application Date
September 22, 2003
Publication Date
September 29, 2004
Inventor
Shi Yixiang
Assignee
Shi Yixiang
IPC
F24C 03/00