Title
Rope shape speed limiting safety pliers
Application Number
02260470
Publication Number
2581393
Application Date
September 29, 2002
Publication Date
October 22, 2003
Inventor
Wang Yonghe
Xu Xianghe
Agent
zhang cuiyun
Assignee
Ningbo Xinda Elevator Fitting Factory
IPC
B66B 05/20
B66B 05/04
B66B 05/02